Termin ogłoszenia wyników – 27 marca 2024 r. – na indywidualnym koncie zdającego.

Termin przekazania certyfikatów – po 8 kwietnia 2024 r. - informacja kiedy dokładnie i jak odbierać będzie podana przez Librusa.

4 kwietnia 2024 r. - termin składania deklaracji na sesję LATO 2024, w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2024 W sprawie egzaminu zawodowego oraz składania deklaracji należy zgłosić się do wicedyrektor Katarzyny Kusio – p. 25b.

Harmonogram lato 2024

Deklaracje na egzamin zawodowy w sesji ZIMA 2024 należy złożyć do 15 września 2023 r. u Pani wicedyrektor Katarzyny Kusio (p. 25 B).

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec-lipiec 2023 - 31 sierpnia 2023 r. na indywidualnym koncie pod adresem: https://warszawa.epkz.cke.edu.pl/
(w razie problemów, nowe loginy i kody aktywacyjne do odbioru u Pani wicedyrektor Katarzyny Kusio 30 sierpnia 2023 r.)

Odbiór dyplomów i certyfikatów po 11 września 2023 r.

do 7 lutego 2023 r.
do 7 kwietnia 2023 r. - w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2023

Absolwent, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2023 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt 2.6.1., może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.
Pisemną informację (załącznik 5c) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2023 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację do dyrektora OKE.
Do załącznika 5c należy dołączyć kopie dokumentów uprawniających do rezygnacji z poziomu rozszerzonego, np. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Załącznik 5c

Back to top