p2a_BANER_4
p2c
p2a_BANER_3
Previous Next Play Pause

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec-lipiec 2023 - 31 sierpnia 2023 r. na indywidualnym koncie pod adresem: https://warszawa.epkz.cke.edu.pl/
(w razie problemów, nowe loginy i kody aktywacyjne do odbioru u Pani wicedyrektor Katarzyny Kusio 30 sierpnia 2023 r.)

Odbiór dyplomów i certyfikatów po 11 września 2023 r.

do 7 lutego 2023 r.
do 7 kwietnia 2023 r. - w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2023

Absolwent, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2023 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt 2.6.1., może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.
Pisemną informację (załącznik 5c) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2023 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację do dyrektora OKE.
Do załącznika 5c należy dołączyć kopie dokumentów uprawniających do rezygnacji z poziomu rozszerzonego, np. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Załącznik 5c

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023
Formuła 2019 [plik pdf]

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023
Formuła 2019 [plik pdf]

Back to top