Początki istnienia szkoły sięgają roku 1947. W Państwowych Żeńskich Szkołach Zawodowych (obecnie Zespół Szkół Odzieżowych) zorganizowano dwie klasy o kierunku gastronomicznym. Pierwsze absolwentki opuściły szkołę w 1949 r. Wtedy doszło także do odłączenia klas gastronomicznych od Szkoły Odzieżowej, a siedzibą nowej jednostki stał się budynek przy ulicy Traugutta 61.
Ze źródeł archiwalnych i dostępnych prac popularnonaukowych wynika, że nieruchomość składającą się z dwóch budynków dwupiętrowych przy ul. Długiej 4 (obecnie R. Traugutta 61) wybudował w 1900 r. Karol Ludwik Lorentz, z przeznaczeniem na 7-klasową Szkołę Handlową z internatem. Następnie, w 1926 r. Stowarzyszenie Kupców Polskich oddział w Radomiu zakupiło wspomnianą nieruchomość od rodziny Epsteinów na potrzeby 4-letniej Szkoły Handlowej Męskiej i Żeńskiej, nad którą sprawowało opiekę.
W 1929 r. budynek frontowy zajęty na mieszkania prywatne, został przeznaczony na potrzeby placówek oświatowych. Drugi (na zdjęciu), użytkowany m.in. przez Męską Szkołę Realną, Szkołę Handlową, Państwowe Liceum Gospodarcze, przeszedł na własność Technikum Gastronomicznego, o czym świadczy dokument przekazania "Dyrekcja Technikum Gastronomicznego M.H.W. w Radomiu otrzymała 17-izbowy budynek nr 2 przy ul. Traugutta 61, który dotychczas był w użytkowaniu Technikum Finansowego w Radomiu. Ponieważ ani Technikum Finansowe, ani Ministerstwo Finansów nie odwołało się przeciwko tej decyzji, stała się ona prawomocna." (Decyzja W.K.L z dnia 3 sierpnia 1954 r. Nr WKL-11-56/54).

Budynek, który zajmowała szkoła, nie spełniał żadnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiadał tylko dziewięć pomieszczeń dydaktycznych. Pomieszczenia na parterze przeznaczone były na warsztat szkolny. Pomimo przeprowadzenia licznych remontów, stan budynku ulegał pogorszeniu. Wielokrotne kontrole przeprowadzane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy doprowadziły w końcu do wydania nakazu wstrzymującego eksploatację budynku ze względu na zagrożenie życia i zdrowia uczniów oraz pracowników szkoły.
W 1988 r. zaszła konieczność ewakuowania szkoły do frontowego budynku przy ulicy Traugutta 61, zajmowanego dotychczas przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Opracowany został projekt techniczny uwzględniający remont kapitalny starych budynków oraz budowę warsztatu szkolnego i dodatkowego budynku dydaktycznego. Niestety, w 1991 r. Stowarzyszenie Kupców Polskich podjęło starania o odzyskanie posesji i budynków szkolnych, w związku z czym Kuratorium Oświaty zawarło umowę o dzierżawę budynku i płaciło Stowarzyszeniu wysoki czynsz. Wobec nowej sytuacji prawnej Kurator Oświaty podjął decyzję o wstrzymaniu remontu obiektu.

Widmo likwidacji potrzebnej miastu placówki zmusiło władze do działania. W czerwcu 1992 r. zapadła decyzja o wyprowadzeniu szkoły do wstrzymanej inwestycji na osiedlu "Prędocinek". W momencie podjęcia decyzji o przeprowadzce budynek był w stanie surowym, co umożliwiło wprowadzenie zmian i dostosowanie układu funkcjonalnego do potrzeb naszej szkoły. Szybkie tempo budowy umożliwiło nam zajęcie pierwszego budynku już na początku listopada.
W tym samym roku ZSPS otrzymał także pomieszczenia po byłych "Konsumach" przy ul. Moniuszki 8, z przeznaczeniem na pracownię szkolenia praktycznego. Do dziś istnieje tam stołówka przygotowująca dania obiadowe i wyroby ciastkarskie. Cieszy się ona dużym powodzeniem wśród mieszkańców Radomia.
Ostatecznie budowa szkoły zakończona została w 1998 r. oddaniem nowoczesnej sali gimnastycznej.
Od września 2009 roku szkoła zmieniła swój wygląd dzięki nowoczesnej elewacji.

Reaktywowana zaraz po wojnie Państwowa Żeńska Szkoła Zawodowa cieszyła się dużym zainteresowaniem Radomianek. O warunkach, jakie należało spełnić, aby zostać jej uczennicą, czytamy w "Życiu Radomskim" z 1949 r.: "27-go i 28-go b.m. odbędą się w Państwowych Żeńskich Szkołach Zawodowych egzaminy wstępne do 3-letniego Liceum Przemysłu Odzieżowego I-go i II-go stopnia oraz do 4-let. Liceum Gastronomicznego, jedynego w Polsce Liceum Kuśnierskiego i Liceum Galanterii Skórzanej. Do własnoręcznie napisanych podań z życiorysem dołączyć należy świadectwo ukończenia VII klas szkoły podstawowej (małą maturę dla Lic. Przem. Odzież. II stopnia) metrykę urodzenia; świadectwo lekarskie, zaświadczenie o stanie majątkowym oraz opinię zespołu społ.-pedagogicznego szkoły kierującej. Zaznaczyć trzeba, że po ukończeniu liceów, uczennice otrzymają pracę w uspółdzielnionych zakładach pracy, przemyśle (Liceum Galanterii Skórzanej), w domach wczasów, stołówkach, szpitalach, Domach Dziecka (Liceum Gastronom.) oraz uzyskują prawo do dalszych studiów na wyższych uczelniach."("Egzaminy wstępne w szkołach zawodowych", "Życie Radomskie", 25.06.1949 r.)

O dalszych losach pierwszych absolwentek szkoły i ich wyborach życiowych po maturze, dowiadujemy się z artykułu "Młodzież szkolna na wyższych uczelniach": "(...) A oto lista absolwentek Państwowego Liceum Gospodarczego w Radomiu. Chojnacka S., Fesołowicz S., Frymus A., Grzmil J., Kuśmierz M., Kucharska A., Idzikowska Z., Maszczyk B., Orzeł D., Pyszczek K., Sumińska J., Urbanowicz J. , Zgódka I., Żak K. Wszystkie absolwentki będą w okresie wakacyjnym odbywały praktykę w uzdrowiskach dolnośląskich, po czym 6 z nich wyjedzie na roczny kurs pedagogiczny do Krakowa na koszt Ministerstwa Oświaty (stypendium 6.000 zł. miesięcznie) pozostałe zaś zatrudnione zostaną w radomskich placówkach uspółdzielczonych."("Życie Radomskie", 26.06.1949 r.).
Jedną z wymienionych absolwentek jest p. Janina Will (z domu Urbanowicz), późniejsza nauczycielka przedmiotów zawodowych w naszej szkole.

Wraz z zapotrzebowaniem rynku rosła ilość klas i kierunków. W roku szkolnym 1954/55 Technikum Gastronomiczne i Zasadnicze Szkoły Gastronomiczne liczyły w sumie 10 oddziałów, ale już w 1973 r. Technikum Gastronomiczne, Liceum Zawodowe i ZSZ tworzyło 21 klas. Z roku na rok wzrastała ich liczba. W roku szkolnym 1974/1975 funkcjonowały 22 klasy o profilach: kelner, kucharz, piekarz, cukiernik-ciastkarz, przetwórstwo mięsne i mleczarskie. Wciąż nie zaspokajało to jednak potrzeb rynku pracowniczego. Jak czytamy w "Życiu Radomskim" z dn. 20.05.1976 roku: "Zapotrzebowanie na absolwentów jest ogromne. Zgłaszają się instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje z całego kraju. Wiosną tego roku Zarząd Uzdrowiska w Kłodzku chciał "zakupić" jedną klasę tegorocznych maturzystów. Absolwenci ratują sytuację w ośrodkach kolonijnych i wczasowych. 20 % uczniów otrzymuje oferty przed ukończeniem szkoły.(...) Z powodu wielkiej ciasnoty lokalowej zajęcia prowadzone są na dwie zmiany. Szkoła nie ma internatu. Mimo to nie brakuje kandydatów z całego województwa. W tym roku wpłynęło już 100 podań."
W roku szkolnym 1983/84 w szkole dziennej uczyło się 514 uczniów w 20 klasach o profilach: kucharskim, masarskim, mleczarskim, piekarskim, przetwórstwa owoców i warzyw, żywienia.
Dyrekcja szkoły dostrzegała szansę jej rozwoju w tworzeniu nowych kierunków, w związku z tym w roku szkolnym 1986/87 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego po raz pierwszy utworzono klasę o profilu hotelarskim, która do dziś cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Profil hotelarski kształci w umiejętności organizacji i prowadzenia własnej działalności hotelarskiej i turystycznej. Zajęcia prowadzone są m.in. w hoteliku szkolnym, który został stworzony specjalnie do celów szkoleniowych. Młodzi hotelarze biorą także czynny udział we współpracy z partnerami z innych krajów. Dzięki temu mogą doskonalić języki obce, na które w ich edukacji kładziony jest szczególny nacisk.
W roku szkolnym 2009/2010 do szkoły uczęszcza 1274 uczniów i poza kierunkami utrwalonymi już w tradycji, oferuje młodzieży nowy atrakcyjny profil- technikum obsługi ruchu turystycznego. W roku szkolnym 2010/2011 uruchomiony zostanie nowy kierunek dla studium policealnego - technik eksploatacji portów i terminali.

Na historię każdej szkoły składają się przede wszystkim ci, którzy przy tej szkole trwają mimo zmian politycznych, społecznych i koniunkturalnych, ci, dla których szkoła jest naprawdę "drugim domem", angażują się w jej działania, poświęcają jej rozwojowi swój czas i serce.
Warto więc przypomnieć nazwiska nauczycieli, którzy tworzyli kształt obecnej szkoły: Emilia Bednarczyk, Janina Borkowska, Jacek Chrzanowski, Maria Dadej, Jadwiga Domagała, Tadeusz Domino, Stanisław Dusiński, Elżbieta Grabowska, Alicja Gralec, Jadwiga Gruszczyńska, Aleksandra Jakubiak, Anna Jankowska, Anna Jóźwiak, Ryszard Jóźwiak, Krystyna Kapusta, Zygmunt Kiereś, Teresa Klepaczewska, Barbara Kłobuchowska, Jadwiga Konotopska, Anastazja Kończyk, Ewa Kopeć, Maria Kostrzewa, Stanisław Kowalczyk, Stanisława Koza, Maria Kuc, Zofia Ludwikowska, Henryk Mąkosa, Janina Maciejczyk, Irena Mirska-Podolak, Maria Nowak, Henryk Ofat, Jan Ostrowski, Wita Pacałowska, Jadwiga Pękacka, Maciej Pilarczyk, Barbara Pomagalska, Wiktor Proniewicz, Barbara Przybyszewska, Stanisława Rychter, Anna Stawarz, Stanisława Senderowska, Kazimiera Sorbjan, Marianna Tomala, Janina Will, Witold Wlazłowicz, Stanisław Wojciechowski, Joanna Wójcik, Kazimiera Wypych, Alina Wyrwa, Kazimiera Żabicka. (Układ alfabetyczny)
Wielu absolwentów wraca w mury szkoły, by kontynuować tworzenie jej historii, obecnie jest ich 24.

ZSSiH jest aktywnym członkiem:
HOGATUR - Polskiego Zrzeszenia Szkół Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznych, z siedzibą w Kołobrzegu, które skupia 30 najlepszych szkół hotelarskich w Polsce.
PSKM - Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego.
AEHT - Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarskich i Turystycznych z siedzibą w Luksemburgu.
W roku 2004 szkoła otrzymała CERTYFIKAT AKREDYTACJI INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ, który potwierdza, że spełnia kryteria jakości w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego.
W roku szkolnym 2003/2004 ZSSiH został laureatem konkursu "12 gwiazdek" i otrzymał tytuł Szkoły Europejskiej za działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracę międzynarodową.
W trosce o jakość pracy szkoły i ze względu na jej specyfikę wdrażane są:
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point - Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli - system zapewniający bezpieczeństwo wytwarzanej żywności; Zasady GMP - Dobrej Praktyki Produkcyjnej i GHP - Dobrej Praktyki Higienicznej.
Szkoła, ma prawo wydawać certyfikaty zawodowe zgodne z systemem NVQ potwierdzone przez brytyjski Sheffield College.
ZSSiH uzyskał także akredytację do przeprowadzania egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i od 2002 r. jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Kalendarium
1930 r. Założenie Państwowej Żeńskiej Szkoły Zawodowej.
Pierwotnie szkoła mieściła się przy ul. R. Traugutta w budynku po zlikwidowanej prywatnej trzyletniej Żeńskiej Szkole Zawodowej pani Felicji Niwińskiej, a następnie w budynku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy ul. S. Żeromskiego 35.
1947 r. Utworzenie klas gastronomicznych w Państwowym Żeńskim Liceum Gospodarczym powołanym przy Państwowym Żeńskim Gimnazjum Krawieckim w Radomiu Państwowych Żeńskich Szkołąch Zawodowych.
1949 r. Utworzenie klas Liceum Gastronomicznego w Państwowym Żeńskim Liceum Gospodarczym przy Państwowych Żeńskich Szkołąch Zawodowych.
1950 r. Przeniesienie Państwowego Żeńskiego Liceum Gospodarczego do budynku przy ul. R. Traugutta 61.
1954 r. Wydzielenie z Państwowego Liceum Gospodarczego Technikum Gastronomicznego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego w Radomiu, przekształconego następnie w Technikum Gospodarcze.
1977 r. Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego.
1989 r. 18 grudnia - przeniesienie ZSPS do frontowego budynku przy ul. R. Traugutta 61.
1992 r. Uruchomienie stołówki ZSPS przy ul. S. Moniuszki 8.
1992 r. 24 listopada - oficjalne otwarcie nowej siedziby szkoły przy ul. Armii Ludowej 1.
1998 r. Oddanie do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej.
2002 r. Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich.

Dyrektorzy Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich (w układzie chronologicznym)

Państwowe Żeńskie Liceum Gospodarcze
w Państwowych Żeńskich Szkołach Zawodowych

ul. Żeromskiego 35
Kierownik szkół Emilia Podmagórska

Technikum Gastronomiczne Ministerstwa Handlu Wewnętrznego w Radomiu
ul. Traugutta 61
Dyrektor Teresa Zielińska
Dyrektor Kazimiera Żabicka
zastępca: p. Anastazja Kończyk

Technikum Gospodarcze w Radomiu
Dyrektor Witold Wlazłowicz (luty 1956 - 01.12.1970)
zastępca: mgr Zygmunt Kiereś
Dyrektor mgr Zygmunt Kiereś (01.12.1970 - 14.08.1977)
zastępcy: mgr Wiktor Proniewicz,
mgr inż. Henryk Mąkosa

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Radomiu, ul. Armii Ludowej 1
Dyrektor mgr inż. Henryk Mąkosa (14.11.1977 - 31.08.2007)
zastępcy: mgr Wita Pacałowska (14.11.1977 - 31.08.1991)
mgr Krystyna Kapusta (01.09.1991 - 31.08.2007)
mgr Tadeusz Domino (01.12.1995 - 31.08.2006)

Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, ul. Armii Ludowej 1
Dyrektor mgr inż. Henryk Mąkosa (14.11.1977 - 31.08.2007)
zastępcy: mgr Krystyna Kapusta (01.09.1991 - 31.08.2007)
mgr Tadeusz Domino (01.12.1995 - 31.08.2006)
mgr Dorota Makaruk (01.09.2006 - 31.08.2007)

Dyrektor mgr Radosław Starczewski (od 01.09.2007)
zastępcy: mgr inż. Bożena Puton (od 01.09.2007)
mgr Alicja Smołowik (od 01.09.2007)
mgr inż. Janusz Cichy (od 01.09.2008)

Tekst w oparciu o pozycję:
"60 lat Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu"; M. Gralec, I. Tomczyk-Spólna
przygotowały P. M. Gralec, P. I. Tomczyk-Spólna

60 lat Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu - Garffiti wydanie specjalne

Back to top