Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia oraz kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Technik technologii żywności
Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 3. zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia
  lub
  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
  T.2/TG.02/SPC.02
  T.3/TG.03/SPC.03
  T.4/TG.04/SPC.01
  T.5/TG.05/SPC.04
  lub
  świadectwo czeladnicze w zawodzie: piekarz, cukiernik, wędliniarz
 4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 5. dwa zdjęcia

Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia [plik pdf]

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 3. zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia
  lub
  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
  T.6/TG.07/HGT.02
  lub
  świadectwo czeladnicze w zawodzie: kucharz
 4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 5. dwa zdjęcia

Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia [plik pdf]

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

od 17 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia

od 17 czerwca 2024 r. do 22 lipca 2024 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

19 lipca 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe

25 lipca 2024 r. godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego do branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na rok szkolny 2024/2025

Back to top