Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego - 9 lipca 2024 r.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i żaden z ww. egzaminów nie został mu unieważniony.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16 lipca 2024 r.) absolwent składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.
Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Część pisemna egzaminu w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. Część ustna egzaminu w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2024 r.

EM_2024_Zalacznik_7

Back to top