ANKIETA DLA ABSOLWENTA
Ankieta badająca losy absolwentów
Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu
ankieta jest anonimowa

1. Rok urodzenia:

2. Obecne miejsce zamieszkania:
Polska (w Radomiu)
Polska
poza granicami kraju

3. Ukończona szkoła w ZSSiH:
technikum
liceum profilowane
zasadnicza szkoła zawodowa
technikum uzupełniające
szkoła policealna

4. Profil (zawód) klasy do której Pan/Pani uczęszczał/ła:
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik technologii żywności
kelner
kucharz
piekarz
cukiernik
wędliniarz
inny

5. Rok ukończenia ZSSiH:

6. Czy po ukończeniu szkoły średniej kontynuował/ła Pan/Pani naukę:
tak, na studiach wyższych
tak, w technikum uzupełniającym
tak, w szkole policealnej
nie

7. Jakie studia ukończył/ła Pan/Pani?
doktoranckie
magisterskie
licencjackie
inżynierskie

8. Proszę podać nazwę uczelni i kierunek ukończonych studiów, w której Pan/Pani kontynuował/ła lub kontynuuje naukę po ukończeniu ZSSiH:

9. Czy wykonywany obecnie przez Pana/Panią zawód jest związany z kierunkiem kształcenia w szkole średniej?
tak
tak, ale jest to praca dodatkowa
nie, bo koliduje/kolidowało to z dalszą nauką
nie, bo nie mogłem/am znaleźć pracy
nie, bo nie miałem/am takich planów

10. W jakim zawodzie Pan/Pani pracuje?

11. Czy utrzymuje Pan/Pani kontakty z koleżankami/kolegami z klasy lub ze szkoły?
tak, bardzo często
tak, sporadycznie
nie, nie utrzymuję

12. Proszę napisać jak wspomina Pan/Pani szkołę (lekcje, zajęcia praktyczne, nauczycieli i innych pracowników szkoły, kolegów i koleżanki)?